Hydrogeologické průzkumy

Hydrologické poznatky jsou využívány při navrhování a výstavbě většiny staveb, dále při provozování vodních děl, navrhování úpravy vodních toků, ochraně před povodněmi, ochraně přírodních vod a nápravou škod na přírodních vodách.

  • hydrogeologické posudky, např. vliv staveb na horninové prostředí, podzemní a povrchové vody
  • hydrogeologické průzkumy a mapování
  • nálevové (vsakovací) zkoušky
  • hydrogeologické posudky pro domácí čistírny odpadních vod
  • průzkumy znečištění horninového prostředí a podzemních vod
  • laboratorní rozbor vod včetně vody ve studnách
  • posouzení agresivity podzemní vody na ocelové a betonové konstrukce
Hydrogeologické průzkumy pro zásak dešťových či předčištěných odpadních vod z ČOV do horninového prostředí:
  • v současné době vyžadují stavební úřady likvidaci dešťových vod zásakem do horninového prostředí. Pro tento způsob likvidace dešťových vod je nutné mít hydrogeologický posudek, který řeší vliv zasakované vody na hydrogeologické a odtokové poměry a ovlivnění okolních zdrojů pitné vody. V rámci hydrogeologického průzkumu je v místě plánovaného zasakovacího objektu provedena sonda do hloubky cca 3,0 m a na základě rozboru zeminy a geologického profilu sond, stanoven koeficient vsaku pro stanovení možnosti likvidace srážkových vod a případně předčištěných vod z DČOV zasakováním a doporučeny parametry vsakovacího objektu.
Hydrogeologický průzkum pro stavební účely (hydrodynamické zkoušky):
  • pro stanovení hydraulických parametrů zvodnělého prostředí, určení vydatnosti a kvality zdroje podzemní vody, vliv budoucího čerpání na okolní vodní zdroje. Na základě jejich vyhodnocení specialistou v oboru hydrogeologie je navrženo množství optimálního a maximálního odběru podzemní vody ze zdroje.

Posudky jsou zpracovány osobou s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie dle vyhlášky č. 206/2001 Sb. MŽP.