Inženýrskogeologické průzkumy

V současné době je inženýrsko-geologický průzkum nezbytnou součástí přípravy projektů rodinných domů, administrativních a bytových objektů, liniových dopravních staveb (silnice, dálnice, železnice), vodohospodářských objektů (nádrže, protipovodňové hráze) a jiných staveb (tunely, mosty, letiště, haly…). Hlavním cílem inženýrsko-geologického průzkumu je určení základních parametrů hornin (složení, stáří či mechanické vlastnosti hornin).

  • komplexní projektování inženýrskogeologických průzkumů
  • realizaci orientačních, podrobných a doplňujících inženýrskogeologických průzkumů dálničních, silničních a jiných liniových staveb, průmyslových a ostatních staveb
    • orientační – podklad pro zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)
    • podrobný – podklad pro zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)
    • doplňkový – pro zpřesnění výsledků předběžných etap a problematických úseků
  • laboratorní zkoušky zemin a hornin
  • průzkumy kontaminace zemin

Posudky jsou zpracovány osobou s odbornou způsobilostí v oboru inženýrské geologie dle vyhlášky č. 206/2001 Sb. MŽP.