Ekologické dozory při realizaci staveb

Ekologická služba zajišťuje výkon ochrany přírody pro zhotovitele stavby. Má za cíl v rámci stavby sledovat dodržování obecných zásad ochrany přírody vyplývajících ze zák. č. 114/1992 Sb., sledovat výskyt zvláště chráněných druhů živočichů a pomocí záchranných transferů a koordinací stavebních prací minimalizovat dopady stavební činnosti na jejich populace a biotopy výskytu.

Dle instrukcí ekodozoru investora vykonává při realizaci stavby činnosti k ochraně zvláště chráněných druhů a dalších významných druhů. Konkrétní činnosti vycházejí stejně jako u ekodozoru z rozhodnutí vydaných k záměru podle zákona č. 114/1992 Sb.

Náplň činnosti

  • Provádění pravidelného monitoringu dotčeného území.
  • Kontrola probíhajících stavebních prací, jejich koordinace s požadavky ochrany přírody.
  • Kontrola provedení ochrany stromů před poškozením stavební činností.
  • Instalace, údržba a likvidace dočasných bezodchytových zábran, které slouží jako naváděcí pásy usměrňující vhodným způsobem pohyb živočichů v prostoru staveniště a jeho bezprostředním okolí.
  • Instalace, údržba a likvidace dočasných odchytových zábran.
  • Provádění odchytu a transferu chráněných živočichů z prostoru staveniště.
  • Vedení záznamů o druzích, počtech a místech transferu chráněných živočichů.
  • Další činnosti dle pokynů ekodozoru a zhotovitele stavby (likvidace invazních druhů rostlin, údržba deponií, management náhradních lokalit, monitoring transferovaných jedinců apod.).
  • Účast na kontrolních dnech stavby.

Dle požadavků jsou výstupem měsíční a roční zprávy, případně zprávy ke konkrétním opatřením (dle dohody se zhotovitelem). Dokumentace obsahuje záznam provedených opatření se seznamem dotčených druhů zvláště chráněných živočichů, datem a lokalizací nálezu, popisem výchozí a cílové lokality záchranného transferu, počtem přenášených jedinců jednotlivých druhů (případně i s rozlišením podle pohlaví), popisem způsobu odchytu a přenosu a datem jeho provedení. Součástí dokumentace je rovněž informace související s kácením dřevin a dalším nakládáním s dřevinami, které budou vykazovat známky výskytu vývojových stádií předmětných zvláště chráněných bezobratlých živočichů.