Průzkumy znečištění horninového prostředí a vod

Kontaminací půdy a podzemních vod se rozumí nadměrný obsah nežádoucích prvků nebo látek (kontaminantů) v nich obsažených zpravidla v důsledku lidské činnosti, který může vést k nežádoucím projevům. Půda i povrchová a podzemní voda může být kontaminována širokým spektrem nežádoucích látek s potenciálním toxickým účinkem

Rozbory znečištění horninového prostředí slouží zejména stavebním firmám a investorům, kteří potřebují odborné poradenství v tom, jakým způsobem lze naložit s odpadem ze stavební činnosti jako je vytěžená zemina, sedimenty apod. Nabízíme širokou škálu rozborů odpadů, které jsou vyžadovány platnou legislativou. Rozbory odpadů jsou realizovány v akreditovaných laboratořích dle požadavků zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. V rámci přechodných období jsou analýzy prováděny také dle původní vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady odpadech a jeho prováděcích předpisů.
  • Zpětné zasypávání na povrch terénu – Odpad, který může být využit na zpětné zasypávání na povrch terénu musí splňovat požadavky a limity dané vyhláškou č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Pokud daný materiál splní požadavky uvedené v této vyhlášce, pak jej není nutno vyvážet na skládky, čímž lze významně ušetřit jak životní prostředí, tak značné finanční prostředky.
  • Uložení odpadů na skládku – Rozbory odpadů pro uložení na skládku. Skládky se rozlišují podle druhu odpadů, které mohou přijímat. Pro každý typ skládky je legislativou definován soubor látek a jejich limitů, které musí daný odpad splňovat.
Rozbory znečištění zemin dle Metodického pokynu MŽP ČR – Indikátory znečištění z roku 2013 – Indikátory znečištění jsou specifické koncentrace jednotlivých chemických látek v zemině, jejichž překročení se posuzuje jako indikace přítomnosti znečištění v hodnocených lokalitách, které by mělo být dále zkoumáno a hodnoceno, a to především z hlediska rizik pro případné příjemce znečištění a ohrožené ekosystémy. Rozbory kvality podzemní vody včetně vody ve studnách