Geotechnické polní zkoušky

Pro kontrolu zhutnění podkladních vrstev komunikací a ostatních ploch a k doplnění průzkumných geologických prací provádíme tyto zkoušky:

Statické zatěžovací zkoušky deskou dle ČSN 72 1006 – Statickou zatěžovací zkouškou deskou je možno kontrolovat kvalitu hutnění a stanovit např. deformační parametry zemní pláně, základových patek apod.
Lehká rázová dynamická zatěžovací zkouška deskou dle ČSN 73 6192 – Rázová zatěžovací zkouška lehkou dynamickou deskou se používá zejména při kontrolách kvality zemních prací na liniových stavbách, násypech, zásypech a obsypech kanalizací, zpětných zásypech, zlepšených zeminách apod. Díky nízké hmotnosti a snadné manipulaci je vhodná do míst, kde není možno provádět statickou zatěžovací zkoušku (např. přechodové oblasti mostů, zásypy kolem pilířů, nepřístupnost pro protizátěž apod.).
Penetrační zkoušky (statické a dynamické) – Dynamická penetrace je doplňkovou sondážní metodou inženýrsko-geologického průzkumu. Penetrační zkouška slouží k ověření nebo k získání doplňujících údajů o:
  • kvalitě zhutnění zpětných zásypů např. výkopů inženýrských sítí, násypů, ulehlosti navážek atd., nalezení kritických poloh např. s nižším zhutněním
  • ověření mocnosti zásypů a násypů a ověření úrovně povrchu jejich podloží
  • ověření rozhraní jednotlivých geologických vrstev s rozdílným penetračním odporem (jíly x štěrky), a to až do hloubky cca 15 m
  • vhodnosti prostředí pro použití zaráženého pažení (štětovnice), ověření překážek v navážkách
  • detekování nehomogenit – např. polohy postižené sufozí se vznikem kaveren, výskyt zasypaných zdí nebo jiných konstrukcí apod.