Pedologické průzkumy

  • Provedení standardního pedologického průzkumu pro účel vynětí pozemků ze ZPF
  • Stanovení mocnosti skrývek humózního horizontu
  • Vyjímání ze zemědělského půdního fondu
  • Stanovení BPEJ a bonitaci půd