Dynamická penetrace

Dynamická penetrace

Dynamická penetrace je doplňkovou sondážní metodou inženýrsko-geologického průzkumu. Zkouška je prováděna podle ČSN EN ISO 22476-2 Geotechnický průzkum a zkoušení – Terénní zkoušky – Část 2: Dynamická penetrační zkouška. Metoda dynamického penetračního sondování spočívá v zarážení soutyčí, opatřeného koncovým kalibrovaným hrotem do zeminy. K zarážení soutyčí slouží beranidlo padající z konstantní výšky při konstantní frekvenci. Při sondování je registrován počet úderů N10  potřebný k zaražení soutyčí o 10 cm. Výpočtem je zjišťována hodnota měrného dynamického odporu qdyn (MPa). Používáme střední dynamickou penetrační soupravu DPM s tíhou beranidla 0,3 kN (hmotnost 30 kg) nebo těžkou dynamickou penetrační soupravu DPH 0,5 KN (hmotnost 50 kg), výška pádu 0,5 m, průřez hrotu 15 cm2 s vrcholovým úhlem 90°.

Penetrační zkouška slouží k ověření nebo k získání doplňujících údajů o :

  • kvalitě zhutnění zpětných zásypů např. výkopů inženýrských sítí, násypů, ulehlosti navážek, atd., nalezení kritických poloh např. s nižším zhutněním
  • ověření mocnosti zásypů a násypů a ověření úrovně povrchu jejich podloží
  • ověření rozhraní jednotlivých geologických vrstev s rozdílným penetračním odporem (jíly x štěrky), a to až do hloubky cca 15 m (za optimálních geologických podmínek)
  • vhodnosti prostředí pro použití zaráženého pažení (štětovnice), ověření překážek v navážkách
  • detekování nehomogenit – např. polohy postižené sufozí se vznikem kaveren, výskyt zasypaných zdí nebo jiných konstrukcí apod.

 

mobil: 606647902
mobil: 724516674
pevná linka:
224 826 496
e-mail:
info@artepgeo.cz