Polní Zkušebnictní

Polní zkušebnictví

Polní zkušebnictví je souhrn zkoušek a měření určených pro doplnění inženýrskogeologických průzkumů, pro kontrolu míry zhutnění zemin, sypanin a dalších materiálů v násypech, zásypech a konstrukčních vrstvách či ke kontrole únosnosti zemin v úrovni zemní pláně nebo základové spáry a únosnosti nestmelených konstrukčních vrstev.

Dle charakteru řešené problematiky jsme schopni zajistit následující polní zkoušky:

mobil: 606647902
mobil: 724516674
pevná linka:
224 826 496
e-mail:
info@artepgeo.cz