Laboratorní rozbor zemin, hornin a kameniva

Laboratorní zkoušky zemin, hornin a kameniva

Základní klasifikační rozbory
 • stanovení vlhkosti
 • objemové hmotnosti
 • zrnitosti
 • konzistenčních mezí
 • obsahu organických látek a obsahu CaCO3.
 • Na základě výsledků základních klasifikačních zkoušek zatřídění a klasifikace zemin a hornin podle platných norem a standardů v oboru mechaniky zemin a zakládání staveb
Smykové zkoušky, zkoušky stlačitelnosti a objemových změn
 • krabicové smykové zkoušky, stanovení efektivních a reziduálních smykových parametrů (efektivní soudržnost, pevnost, úhel vnitřního tření)
 • triaxiální smykové zkoušky, stanovení totálních smykových parametrů
 • zkoušky pevnosti v prostém tlaku na zeminách)
 • zkoušky stlačitelnosti a prosedavosti v edometru, stanovení edometrického modulu deformace, součinitele konsolidace, součinitele prosedavosti
 • zkoušky bobtnavosti a smrštitelnosti jílovitých zemin
 • zkoušky pevnosti na horninách (prostý tlak, příčný tah, pevnost hornin drcením nepravidelných těles)
Technologické zkoušky zemin
 • zkoušky zhutnitelnosti zemin (Proctor Standard) maximální objemová hmotnost, optimální vlhkost, křivka zhutnění a stanovení optimální vlhkosti a maximální objemové hmotnosti při definované energii
 • stanovení poměru únosnosti CBR (California Bearing Ratio)
 • zkoušky relativní ulehlosti nesoudržných zemin maximální a minimální objemová hmotnost, součinitel relativní ulehlosti ID
Zkoušky propustnosti zemin
 • zkoušky propustnosti v tlakových komorách a v propustoměru s konstantním spádem, stanovení filtračního součinitele (součinitele propustnosti)
Další zkoušky
 • stanovení receptur pro zlepšení vlastností zemin (např. hydraulickými pojivy) a zkoušky stabilizovaných směsí
 • fyzikální a technologické zkoušky stavebního kamene a drceného kameniva (zkoušky otluku Los Angeles a pevnosti v rázu, fyzikální zkoušky, včetně vyhodnocení podle platných norem)
 • základní fyzikální zkoušky štěrkopísků, kamena a drceného kameniva (zrnitost, humusovitost,odplavitelné částice,nasákavost, zkoušky mrazuvzdornosti, trvanlivosti v síranu sodném)
 • technologické zkoušky kameniva a drceného kamene (otluk Los Angeles, drtitelnost v tlaku)

mobil: 606647902
mobil: 724516674
pevná linka:
224 826 496
e-mail:
info@artepgeo.cz